Medisch Centrum voor Staturele Aandoeningen

Walenburgerweg 78c

3033 AG Rotterdam

010-4659315   info@mcvsa.nl

Privacyverklaring

Privacyverklaring 

2024

U mag verwachten dat het MCvSA zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door het MCvSA genomen technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens. In deze pricacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van het MCvSA naar beste weten en kunnen. Alle medewerkers hebben een arbeids- of samenwerkingsovereenkomst met een geheimhoudingsplicht.

Contactgegevens

Medisch Centrum voor Staturele Aandoeningen (MCvSA)

Walenburgerweg 78 C

3033 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 – 465 93 15

Mail: info@mcvsa.nl

Internet: www.mcvsa.nl

Contactpersoon privacygerelateerde vragen: D.W. Scheele

Doel verwerking persoonsgegevens

Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat het MCvSA hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg of om u te informeren over relevante producten en/of diensten.Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en eventueel om u te informeren over relevante producten en/of diensten.Het MCvSA neemt geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

Welke persoonsgegevens

Voor uw consult en/of behandeling bij het MCvSA, is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzers, naam van uw verzekeraar, type polis en polisnummer, maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen en BSN.Voor de levering van producten registreren wij uw naam, adres en woonplaats.Voor het afhandelen van de door u aangevraagde informatie registreren wij uw naam, adres, woonplaats en eventueel overige benodigde contactgegevens.Het verwerken van de persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal  nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens

Behalve uw zorgverlener heeft binnen het MCvSA een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn andere zorgverleners in de praktijk, producenten van op maat gemaakte zolen en hulpmiddelen, eventuele waarnemers of stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht.Het MCvSA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens het MCvSA onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Mogelijk ontvangt het MCvSA uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld  in verband met een doorverwijzing, second opinion of opdracht voor vervaardigen van therapiezolen in de eigen werkplaats. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft, registreren deze persoonsgegevens, en nodigen u uit voor een afspraak of voeren de opdracht voor vervaardigen van therapiezolen uit. Voor het in opdracht vervaardigen van therapiezolen en de financiële afhandeling ervan, zal er toestemming door u gegeven moeten worden op het opdrachtformulier.Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van het MCvSA afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken.

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch met internationale organisaties.

Bewaartermijn

Het MCvSA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt.Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren.Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens, bewaart het MCvSA uw gegevens niet langer dan één jaar.

 Privacyrechten

Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u het contactformulier invullen op onze website www.mcvsa.nl of een e-mail sturen naar d.scheele@mcvsa.nl. U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. Het MCvSA reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag.Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop het MCvSA uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar d.scheele@mcvsa.nl.Het MCvSA brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens.De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Het MCvSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van het MCvSA.