Medisch Centrum voor Staturele Aandoeningen

Walenburgerweg 78c

3033 AG Rotterdam

010-4659315   info@mcvsa.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2024

Medisch Centrum voor Staturele Aandoeningen

Toelichting

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door het MCvSA met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voor zover deze werkzaamheden binnen het kader van het MCvSA worden uitgeoefend.

Het MCvSA dient de patiënt op het bestaan en het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden te wijzen. Als dit redelijkerwijs mogelijk is, zullen zij een exemplaar van deze algemene voorwaarden aan de patiënt ter hand stellen. In ieder geval zijn deze algemene voorwaarden ten allen tijden op verzoek van de patiënt verkrijgbaar.

Identiteit:

Medisch Centrum voor Staturele Aandoeningen

Walenburgerweg 78c

3033AG Rotterdam

tel.: 010-4659315

internet: www.mcvsa.nl

mail: info@mcvsa.nl

KvK nr.: 56628455

BTW nr.: NL 8522.24.412.B.01

 

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Behandelingsovereenkomst: een door het MCvSA met een patiënt gesloten overeenkomst betreffende een behandeling.
  • MCvSA: Medisch Centrum voor Staturele Aandoeningen te Rotterdam en/of de daarin werkzame therapeuten/ medisch specialisten.
  • Wederpartij: de wederpartij van het MCvSA bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst (bv patiënt).
  • Behandelingen: intake/onderzoek, consult, therapieën, kuren, applicaties, vervaardigen/aanpassen/repareren therapiezolen, behandelingen en voorts met betrekking tot het leveren van al dan niet medisch specialistische zorg, dienstverlening en/of goederen.

1.2 Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en indien het MCvSA daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

Artikel 2. Privacy

2.1 Het verwerken van persoonsgegevens binnen en door het MCvSA gaat in oveenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van kracht gaat op 25 mei 2018. MCvSA verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van de wederpartij heeft gekregen en waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij MCvSA ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en MCvSA zich niet kan beroepen op een wettelijke of een door de rechter toegestane verschoningsrecht.

2.2 Alle informatie, zoals personalia / identificatiegegevens en de medische en psychologische gegevens vallen onder het privacyreglement voor de registratie van persoonsgegevens. Dit heeft ten doel; ondersteuning en instandhouding van de zorg aan patiënten.

2.3 MCvSA zal alle redelijkerwijs te noemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de wederpartij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

2.4 Het MCvSA staat er voor in dat eventueel personeel en andere personen die onder haar supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.

2.5 Het is MCvSA toegestaan te publiceren over de door haar verrichte diensten en werkzaamheden alsmede om methodes, (deel)analyses e.d. te hergebruiken, mits de privacy van de wederpartij hierbij gewaarborgd blijft.

2.6. De wijze waarop het MCvSA omgaat met persoonsgegevens staat beschreven in het privacy policy en is terug te vinden op de website www.mcvsa.nl en in papieren versie op te vragen bij de medewerkers.

Artikel 3. Betaling

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de betalingen van de behandelingen direct na de behandeling te worden voldaan in het MCvSA. Het MCvSA dient, voor zover van toepassing en niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, eventueel de declaraties voor de door haar verrichte werkzaamheden en geleverde zaken in bij de zorgverzekeraar van de wederpartij. De wederpartij dient zelf de eigen bijdrage en/of andere kosten aan MCvSA te betalen. Betaling door de patiënt aan het MCvSA dient plaats te vinden door middel van pinbetaling, cash, eenmalige machtiging of bankoverschrijving.

3.2 Indien er sprake is van een factuur voor bankoverschrijving, dient deze factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum door het MCvSA te zijn ontvangen.

3.3 Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, heeft het MCvSA recht op vergoeding van rente gelijk aan 1% per maand vanaf de vervaldag. Daarnaast heeft het MCvSA recht om € 12,00 bij de nalatige wederpartij in rekening te brengen op het moment dat laatstgenoemde voor de tweede keer wordt gesommeerd een vordering te voldoen. Voor het geval het MCvSA een derde en laatste sommatie tot betaling verstuurd, heeft zij het recht om de sommatie te verhogen met € 25,00.

Artikel 4. Tarieven

4.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zal MCvSA de overeengekomen behandeling uitvoeren tegen een vast tarief. Deze tarieven dienen ten allen tijden op redelijkerwijs zichtbaar en kenbaar zijn voor de patiënt.

4.2 De door MCvSA gehanteerde tarieven zijn, waar mogelijk, inclusief BTW, maar exclusief eventuele extra kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

4.3 Het MCvSA behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor behandelingen te wijzigen, echter uitsluitend in overeenstemming met de prijsvoorschriften van enig daartoe wettelijk aangewezen orgaan. De geldende gehanteerde tarieven zijn die van de datum waarop de behandelingsovereenkomst is aangegaan.

 Artikel 5. Levering

5.1 Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Wanneer redelijkerwijs mogelijk, zullen de te leveren zaken direct na aanmeten en/of bestellen geleverd worden. In andere gevallen zullen de te leveren zaken zo snel als mogelijk geleverd worden.

5.2 Het risico betreffende geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij.

5.3 Eventueel verzending van aangemeten en/of bestelde zaken geschiedt op een door MCvSA te bepalen wijze en voor haar risico, maar voor rekening van de wederpartij.

Artikel 6. Afzegging

Afspraken tot behandelingen die 24 uur of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd of, zonder dat de patiënt verschijnt, niet worden afgezegd, kunnen door het MCvSA bij de patiënt in rekening worden gebracht. Behoudens tegenbewijs, strekt in deze de MCvSA administratie tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt is. De kosten van de behandeling wordt hiertoe in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door een ziekenfonds of verzekering vergoed.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en garantie

7.1 Voor schade als direct gevolg van een gebrek in het geleverde en/of die het rechtstreekse gevolg is van schuld van het MCvSA, is het MCvSA slechts aansprakelijk voor zover het hiertegen is verzekerd, dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had moeten zijn, tot maximum het bedrag van de verzekeringsuitkering, een en ander vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

7.2 Het MCvSA is aansprakelijk als directe schade is veroorzaakt door opzet van het MCvSA. De door het MCvSA te vergoeden schade zal worden gematigd indien de aan de cliënt te betalen prijs niet in verhouding staat tot de door de cliënt geleden schade.

7.3 De cliënt zal het MCvSA vrijwaren van mogelijke aanspraken van derden, verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst, ter zake waarvan het MCvSA op grond van bepaalde in deze voorwaarden tegenover de cliënt niet aansprakelijk zou zijn.

7.4 Het MCvSA staat in voor een optimale uitvoering van de behandelovereenkomst gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving en met betrekking tot de zorg voor zover mogelijk Evidence Based Medicin, zo niet Evidence Based Practice uitgaande van de kwaliteit bepaald door de desbetreffende beroepsverenigingen.Het MCvSA is derhalve nimmer aansprakelijk te stellen voor een tegenvallend behandelresultaat. Garanties tot het 100% oplossen van het klachtenpatroon worden niet gegeven.

7.5 Indien de door de cliënt gekochte producten/goederen enig gebrek, defect, fout of onvolkomenheid vertoont, dient de cliënt dit binnen 7 dagen nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, aan het MCvSA te melden. Indien het redelijkerwijs reeds op het moment van leveren aanwezig zou moeten zijn, verplicht het MCvSA zich die zaken, naar eigen keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.

7.6 Het MCvSA staat in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd.

7.7 Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van het MCvSA niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is het MCvSA gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

7.8 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan MCvSA niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal het MCvSA met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. Beide partijen zullen elkaar daarbij volledig informeren over de eventuele gevolgen die een wijziging heeft voor de inhoud van de behandelingsovereenkomst.

Artikel 8. Inschakelen derden

8.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MCvSA het recht bepaalde leveringen of werkzaamheden door derde te MCvSA te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van MCvSA.

8.2 Het MCvSA is gerechtigd om in opdracht van derden zorg te dragen voor het vervaardigen van therapeutische zolen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de volledigheid van het statugram, de plaatsing en opbouw van de correctie-elementen en het therapeutisch toepassen van de podoposturale zooltjes.

Het MCvSA is verantwoordelijk voor het volgens opdracht vervaardigen van de podoposturale zooltjes, de afdracht van eventuele omzetbelasting, kostendeclaratie bij de zorgverzekeraar en/of directe facturatie naar de patiënt. De kosten zijn gelijk aan de tarieven zoals die per opdrachtdatum in MCvSA gelden.

Artikel 9. Verplichtingen wederpartij

9.1 De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:

  • de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door MCvSA gewenste vorm aan MCvSA ter beschikking worden gesteld;
  • de door de wederpartij aan MCvSA verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
  • de wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart MCvSA voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

9.2 Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is MCvSA gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voorvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

MCvSA behoud zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens MCvSA heeft voldaan. De wederpartij is tot het tijdstip waarop hij aan zal zijn betalingsverplichtingen jegens MCvSA heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van MCvSA te bewaren.

Artikel 11. Retentierecht

11.1 MCvSA is bevoegd de afgifte van de bestelde zaken alsmede de teruggave van de zaken van de wederpartij die onder het beheer van MCvSA vallen op te schorten indien en zolang:

  • de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan de zaken niet of niet in zijn geheel voldoet;
  • de wederpartij de kosten van eerdere door MCvSA verrichte werkzaamheden aan de zaken niet of niet in zijn geheel voldoet;
  • de wederpartij andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met MCvSA niet of niet in zijn geheel voldoet.

11.2 MCvSA is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.

Artikel 12. Overmacht

In geval er sprake is van overmacht, is MCvSA gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van MCvSA, van de door haar ingeschakelde derde of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van MCvSA.

Artikel 13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 Alle uit de door ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen voor zover krachtens de wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van ieder andere wettelijke instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter te Rotterdam, dan wel tot de competentie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de tegenpartij.